Lactaset [Wi?cej]

Profesjonalny, r?czny odci?gacz pokarmu z regulacj? si?y ssania Uchwyt t?oka i dren pozwalaj? na bezpo?rednie pod??czenie do modu?u elektrycznego Lactina, dost?pnego w szpitalu lub w wypo?yczalni.

 

Harmony - odciagacz r?czny [Wi?cej]

Bardzo wygodny, r?czny laktator z dwufazowym systemem odci?gania pokarmu oraz z mo?liwo?ci? rozbudowy do wersji elektrycznej ( po dokupieniu t?oka kompletnego i drenu wspó?pracuje z laktatorami szpitalnymi Lactina i Symphony ),. Przeznaczony tylko i wy??cznie do u?ytku osobistego.

W zestawie Calma GRATIS.

 

Mini Electric [Wi?cej]

Jeden z najlepszych odci?gaczy bateryjno-sieciowych. Ze wzgl?du na niewielkie rozmiary idealnie nadaje si? dla osób aktywnych zawodowo. Mo?liwo?? regulacji si?y ssania oraz rytm pracy odwzorowuj?cy rytm ssania dziecka umo?liwiaj? utrzymanie laktacji nawet w przypadku d?ugotrwa?ej separacji matki od dziecka. Przeznaczony tylko i wy??cznie do u?ytku osobistego

 

Swing [Wi?cej]

Super nowoczesny laktator bateryjno-sieciowy, z regulacj? si?y ssania i dwufazowym systemem odci?gania pokarmu. Umo?liwia utrzymanie laktacji nawet w przypadku d?ugotrwa?ej separacji matki od dziecka. Cichy i bardzo wygodny w obs?udze. Przeznaczony tylko i wy??cznie do u?ytku osobistego.

W zestawie Calma GRATIS.

 

Calma [Wi?cej]

Specjalistyczny produkt z unikalnym systemem odpowietrzania, umo?liwiaj?cy niemowl?ciu pobieranie pokarmu tylko wtedy, gdy b?dzie ssa? odpowiednio mocno. Przeznaczony dla dzieci karmionych wy??cznie piersi?, które musz? pozosta? pod opiek? osób trzecich – wersja bez butelki.

 

Ch?odziarka [Wi?cej]

Praktyczny pojemnik z r?czk? przeznaczony do bezpiecznego transportu odci?gni?tego pokarmu. W zestawie wk?ad ch?odz?cy oraz 4 butelki 150 ml z nadrukiem

 

Os?ony piersi ochronne [Wi?cej]

Zabezpieczaj? bol?ce lub pop?kane brodawki. Odpowiednia cyrkulacja powietrza daje komfort termiczny. Mi?kka silikonowa os?ona u?atwia dyskretne noszenie. (2 szt)

 

Os?ony piersi formuj?ce [Wi?cej]

Naciskaj?c delikatnie otoczk? brodawki pomagaj? jej w przygotowaniu do karmienia. Delikatne silikonowe os?ony dostosowuj? si? do kszta?tu cia?a zapewniaj?c komfort, dyskrecje i wygod? ( 2 szt)

 

Zestaw smoczka [Wi?cej]

Specjalistyczny produkt zarówno dla dzieci z dysfunkcjami odruchu ssania (spowodowanymi np. rozszczepem wargi i/lub podniebienia lub schorzeniami neurologicznymi) jak i dla tych,, u których odruch ten jest s?abo wykszta?cony. W przeciwie?stwie do klasycznego smoczka, zestaw ten nie zaburza naturalnego odruchu ssania. Na specjalne zamówienie dost?pny jest równie? krótszy smoczek – wersja przeznaczona dla wcze?niaków. W sk?ad zestawu wchodzi butelka, 2 smoczki tego samego rozmiaru oraz dwie membranki.

 

SNS [Wi?cej]

Wyj?tkowy produkt umo?liwiaj?cy dokarmienie niemowl?cia przy piersi. Pomocny w przypadkach s?abego przybierania dziecka na wadze i w wielu innych problemach laktacyjnych. Trzy ró?ne komplety drenów pozwalaj? na dostosowanie pr?dko?ci wp?ywu pokarmu do potrzeb dziecka, a specjalny hipoalergiczny przylepiec na dogodne zamontowanie urz?dzenia na piersi mamy.

 

Zestaw ?y?eczki [Wi?cej]

Produkt pozwalaj?cy na dokarmienie niemowl?cia w sposób niezaburzaj?cy naturalnego odruchu ssania. Technika karmienia ?y?eczk? mo?e by? stosowana w okresach separacji matki od dziecka.

 

Lanolina PureLan 100 1,5g [Wi?cej]

Produkt pozwalaj?cy na dokarmienie niemowl?cia w sposób niezaburzaj?cy naturalnego odruchu ssania. Technika karmienia ?y?eczk? mo?e by? stosowana w okresach separacji matki od dziecka.

 

Lanolina PureLan 100 7g [Wi?cej]

 

Lanolina PureLan 100 37g [Wi?cej]

 

Ko?cówka lejka "Personal Fit" 21, 24, 27, 30, 36 mm

Ko?cówka lejka o ró?nych ?rednicach, pozwalaj?ca dostosowa? laktator do indywidualnych potrzeb ( w zale?no?ci od wielko?ci brodawki).

 

Zaworek + 2 membranki

Zestaw cz??ci zapasowych, w sk?ad którego wchodz?: jeden zaworek i dwie membranki. Cz??ci pasuj? do wszystkich laktatorów Medela ( z wyj?tkiem Freestyle i Swing)

 

Butelka kolorowa 150 ml [Wi?cej]

Butelka do bezpiecznego przechowywania pokarmu w lodówce b?d? zamra?arce.

Wykonana z polipropylenu – substancji, która nie zawiera Bisfenolu

 

Butelka kolorowa 250 ml [Wi?cej]

Butelka do bezpiecznego przechowywania pokarmu w lodówce b?d? zamra?arce.

Wykonana z polipropylenu – substancji, która nie zawiera Bisfenolu

 

Inne produkty Medela dost?pne na zamówienie pod numerem 530 904 555

 

 Anton Stralman Womens Jersey Ryan Allen Womens Jersey